Monthly Archives: September 2021

MA Summer show 2019 | LUCiD exhibition

นิทรรศการงานจบ MA illustration Summer show 2019 งานจบของนักศึกษา MA ทุกสาขาวิชาของ Arts university Bournemouth ปีการศึกษา 2018

Presentation day พรีเซนต์งานจบ MA Illustration

พรีเซ็นต์งานจบ MA Illustration ของ AUB เป็นพรีเซนต์รอบที่ 3 ก่อนจะมีงานนิทรรศการ มีพาดูแกลเลอรี่เล็กน้อย

Home
Portfolio
Art Class
Blog
Youtube